Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Intakeprocedure

Intake en diagnostiek
Na de aanmelding start de intakeprocedure. Tijdens het eerste intakegesprek zijn (meestal) beide ouders aanwezig samen met het kind of jongere. Dit is afhankelijk van de leeftijd en de problematiek van de aangemelde cliënt. Gezien de verbondenheid tussen ouders en kinderen worden beide ouders hierbij zo veel mogelijk betrokken. De aanmeldingsklachten worden doorgenomen, het huidige functioneren en/of er eerdere hulpverlening is geweest, waarna er een diagnostiekfase volgt. Diagnostiek is van groot belang bij het achterhalen van de problematiek en wordt bepaald door de soort hulpvraag, de ontwikkelingsleeftijd en de aard van de klachten. Diagnostisch onderzoek kan bestaan uit individueel onderzoek, ontwikkelings-, gezins- en familieanamnese, contextueel onderzoek (bv. gezinsdiagnostiek, schoolinformatie) en/of psychodiagnostisch onderzoek.
 
Individueel onderzoek:
Individueel onderzoek bestaat uit één of meerdere individuele afspraken met het kind of adolescent. Dit zal in een spel- of gespreksvorm zijn, afhankelijk van de (ontwikkelings)leeftijd. Naast een vraaggesprek waarin de hulpvraag, het huidige functioneren en de motivatie voor behandeling besproken worden, worden er opdrachten gegeven, zoals het maken van een tekening of een motorische opdracht en vinden er observaties plaats tijdens het gesprek. Uiteraard is het van belang dat het gesprek met het kind of adolescent in een ontspannen en ongedwongen sfeer plaatsvindt.
 
Ontwikkelings-, gezins- en familieanamnese:
Tijdens de afname van de ontwikkelings-, gezins- en familieanamnese wordt middels een vragenlijst en een gesprek met ouders alle noodzakelijke diagnostische informatie verkregen, onder andere over de ontwikkeling van het kind of adolescent. Dit geeft relevante informatie over de eventuele kwetsbaarheden en mogelijkheden van het kind.
 
Contextueel onderzoek:
Contextueel onderzoek betreft het inschatten van de invloed, beperkingen en mogelijkheden van het gezin, school of andere voor het kind betekenisvolle omgevingen. Contextueel onderzoek kan bestaan uit het verkrijgen van schoolinformatie of gezinsdiagnostiek.

Schoolinformatie:
Middels een vragenlijst zal er informatie vanuit school opgevraagd worden, mits ouders en/of de jongere hiervoor toestemming geeft. In deze vragenlijst zal het gedrag van het kind in de klas en op het schoolplein, de relatie met de leerkracht, de schoolprestaties en het sociale functioneren aan de orde komen. Meestal wordt volstaan met het laten invullen van de vragenlijst. In sommige gevallen kan het voorkomen dat er een schoolobservatie nodig is of dat er een (telefonisch) gesprek met school plaatsvindt.

Gezinsdiagnostiek:
Het gezin vormt de primaire leefwereld voor kinderen en jongeren. Om problemen van kinderen goed te begrijpen is het in het algemeen dan ook nodig meer zicht te krijgen op het gezinssysteem waarbinnen deze problemen zich voordoen. Soms is er dan ook een gezinsonderzoek nodig. Dit betreft een gesprek met alle betrokken gezinsleden om te bespreken welke problemen er binnen het gezin spelen, hoe ermee omgegaan wordt en om de onderlinge relaties in kaart te brengen.
 
Psychodiagnostisch onderzoek:
Psychodiagnostiek kan plaatsvinden als er vragen zijn over het intelligentieniveau van het kind of adolescent. Ook kan het nodig zijn om middels vragenlijsten meer zicht te krijgen op het sociaal-emotioneel functioneren.
 
Behandelplan
Na het afronden van de diagnostiekfase volgt er een adviesgesprek, waarin conclusie, diagnose en advies besproken worden. Er wordt een behandelplan opgesteld waarin een behandelingsvoorstel wordt gedaan. Indien ouders en/of de adolescent hiervoor akkoord geven, kan direct gestart worden met de behandeling. Zie voor meer informatie ons behandelaanbod.

Terugkoppeling verwijzing
Wanneer de intakefase is afgerond en na afsluiting van de behandeling vindt een terugkoppeling plaats aan de verwijzer over de voortgang en de resultaten van de behandeling, indien ouders en/of aangemelde cliënt hiermee instemt.

Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route