Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Kwaliteit- en effectiviteitsbewaking

Binnen de praktijk wordt op een aantal manieren geprobeerd de kwaliteit van de geboden zorg te bewaken en te verbeteren. Onder andere door het afnemen van vragenlijsten (de zogenaamde ROM- en CQi-metingen), bij- en nascholing, deskundigheidsbevordering en toetsing door vakgenoten via intervisie.
 
Routine Outcome Monitoring (ROM):
Regelmatig evalueert de behandelend psycholoog samen met ouders en/of de adolescent de voortgang van de behandeling. Daarnaast wordt het effect van de behandeling gemeten en geregistreerd via Routine Outcome Monitoring (ROM), waardoor de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling kan worden vastgesteld.
 
Customer Quality index (CQi):
Praktijk MKJB vindt het belangrijk om te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit. Daarom maken we gebruik van de landelijke cliënttevredenheidsvragenlijst Customer Quality index (CQi). Aan het einde van de behandeling wordt de cliënt gevraagd de vragenlijst in te vullen gericht op de mate van tevredenheid van de cliënt en wat er verbeterd kan worden.
 
Nascholing en deskundigheidsbevordering:
Een psychotherapeut staat ingeschreven in het zogenaamde BIG-register. De Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg regelt onder meer de bevoegdheid om een beroep in de individuele gezondheidszorg te mogen uitoefenen. Alleen wie aan de wettelijke opleidingseisen heeft voldaan, kan zich laten inschrijven in het BIG-register. Een BIG-registratie als psychotherapeut staat voor een door de overheid beschermde titel en kwaliteitsregistratie.

Intervisie:
Deze bijeenkomsten met vakgenoten zijn gericht op collegiale consultatie. De indicatiestelling voor psychotherapie wordt besproken en er vinden voortgangsevaluaties plaats van cliënten die in behandeling zijn. De intervisiegroep toetst elkaar op kwaliteit, deskundigheid en effectiviteit van handelen. Uiteraard wordt alles in vertrouwelijkheid besproken.

Indicatiestellingen:
Voor de indicatiestellingen zijn we verbonden met drs. mw. J. Schipper (BIG-geregistreerd psychotherapeut), drs. mw. E. Postma (BIG-geregistreerd psychotherapeut) en met drs. mw. L. van de Pol (GZ-psycholoog).

Klik hier voor het kwaliteitsstatuut van praktijk MKJB.

Visitatiecertificaat:
Praktijk MKJB heeft de kwaliteitsvisitatie vanuit de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) met positief resultaat doorlopen. We voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen en zijn in het bezit van een visitatiecertificaat.


Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route