Tel: 0342 - 700 216 - Email: info@praktijkmkjb.nl

Privacy en klachtenprocedure

Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO):
Als u besluit in psychotherapie te gaan, is er wettelijk gezien sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. De rechten en plichten van deze overeenkomst staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO).

Belangrijke rechten voor u als cliënt zijn:
• Het recht op informatie
• Het recht op geheimhouding van uw gegevens
• Het recht op inzage van uw dossier
• Het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
• Het recht om een klacht in te dienen
 
Klachtenprocedure
Praktijk MKJB streeft ernaar om begeleiding en behandeling zo goed mogelijk af te stemmen op uw wensen en verwachtingen. Toch kan het voorkomen dat u van mening bent dat u niet goed of onzorgvuldig behandeld bent. Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen bespreekbaar is. Klachten over de manier waarop uw behandelaar met u omgaat of over de behandeling op zich kunt u het beste met de behandelaar zelf bespreken. Het kan zijn dat het om misverstanden of miscommunicatie tussen u en de behandelaar gaat die in een gesprek kunnen worden opgelost.
Mocht het niet lukken om de ontstane problemen tussen u en uw behandelaar op te lossen, dan kunt u gebruik maken van de mogelijkheid tot bemiddeling door de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Wanneer deze stap niet of onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u zich wenden tot de klachtencommissie van de beroepsvereniging. Een BIG-geregistreerd psychotherapeut valt onder het tuchtrecht. Het is daarom tevens mogelijk een klacht in te dienen bij het Tuchtcollege voor de gezondheidszorg.
 
Beroepscode voor Psychotherapeuten
De vrijgevestigde psychotherapeut is verplicht zich bij uitoefening van zijn of haar beroep te houden aan bepaalde regels, zoals omschreven in de Beroepscode voor Psychotherapeuten. Deze beroepscode kunt u vinden op de website van de beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten).

Geheimhouding van uw gegevens
Een psychotherapeut heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Hij of zij mag alleen in noodsituaties zijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld in het geval dat mensen een gevaar voor zichzelf of hun omgeving vormen. Hij of zij heeft geen toestemming van u nodig voor overleg met collega’s (die overigens ook een geheimhoudingsplicht hebben). De vrijgevestigde psychotherapeut is vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht om gegevens te registreren die tot u persoonlijk herleidbaar zijn. Als u die registratie niet wenselijk vindt, is het verstandig hierover eerst met uw psychotherapeut te overleggen.

Klik hier voor het privacystatement van praktijk MKJB.          

Waarneming bij afwezigheid
Indien de praktijk door onvoorziene omstandigheden langer dan vier weken gesloten is, wordt u tijdig geïnformeerd over waarneming van de behandeling door een andere praktijk en/of instelling. In geval van een crisissituatie dient u contact op te nemen met uw huisarts of dienstdoende huisarts via de huisartsenspoedpost. In overleg met de huisarts kan eventueel de crisisdienst van de GGZ ingeschakeld worden.

Daarnaast zijn wij verbonden met de Praktijk voor psychotherapie Joke Schipper te Amersfoort waar het gaat om het waarnemen in (on)verwachte situaties met als gevolg langere afwezigheid van uw psychotherapeut en ten behoeve van de indicatiestelling. Nieuwe collega gezocht!

Behandelaanbod

 • Stemmingsklachten
 • Angstklachten
 • Emotieregulatieproblemen
 • Dwangklachten
 • Gedragsproblemen
 • Druk of agressief gedrag
 • Diagnostiek bij vermoeden van AD(H)D
 • Diagnostiek bij vermoeden van Autisme Spectrum Stoornissen
 • Pestervaringen
 • Rouwverwerking
 • Faalangst
 • Sociale problemen
 • Gezinsproblemen
 • Slaapproblemen
 • Onverklaarde lichamelijke klachten (somatoforme stoornissen)
 • Trauma's
 • Eetproblemen
 • Intelligentieonderzoek 2½ t/m 16 jaar

Klik voor contact & route